Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden

Definities
1. Klant: degene met wie PROYALZ een overeenkomst is aangegaan.             
2: Proyalz

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PROYALZ en klant.

Minimumleeftijd
Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten van Proyalz, dient men minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 jaar is toestemming van een of beide ouders/voogden vereist. Bij de aankoop van een product bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of er wordt bevestigd dat de klant toestemming heeft verkregen van een of beide ouders/voogden.

Prijzen
Alle prijzen die PROYALZ hanteert zijn in euro’s en inclusief btw.

Intellectueel eigendom
Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten van PROYALZ te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van PROYALZ, dat PROYALZ kan schaden. Mocht dit gebeuren, dan wordt u zonder refund en zonder pardon uit de coaching gezet.

Herroepingsrecht
De klant kan de online aankoop van de coaching/cursus binnen 14 dagen ontbinden met de voorwaarde dat de klant de coaching/cursus nog niet gestart is. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de betaling heeft gedaan en bevestigd heeft.
De klant kan de online aankoop van de coaching/cursus ontbinden met de voorwaarde dat de klant zijn lidmaatschap nog niet geactiveerd heeft. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de betaling heeft gedaan en bevestigd heeft.

Disclaimer
Alle informatie van PROYALZ en in de Chat, is informatief van aard en bevat geen investeringsadvies of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen. PROYALZ is geen financieel adviseur. PROYALZ garandeert niet dat de conclusies en/of suggesties die worden gegeven, kunnen resulteren in winst of verlies. Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. Cryptomarkten kunnen extreem volatiel zijn. Eenieder die gebruikt maakt van PROYALZ haar informatie, dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en daar waar nodig is advies te vragen aan zijn/haar financieel adviseur.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat PROYALZ op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van de gedeelde informatie, tips, rapporten en/of suggesties via PROYALZ social media platformen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de informatie, tips, rapporten en suggesties te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op een andere wijze kenbaar te maken aan derden.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de chat en de PROYALZ coaching krijgt geheim en deelt deze niet met derden. Hij onthoudt zich daarnaast van het publiceren, kopiëren en/of verspreiden van alle informatie afkomstig uit de PROYALZ groep en de coaching

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PROYALZ waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan PROYALZ schade kan betrokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Boetebeding
1. Indien de klant leden van het artikel over geheimhouding in deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van PROYALZ een onmiddellijk opeisbare boete van €7.500,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Proyalz het recht toe de klant onmiddellijk uit de Proyalz coaching te verwijderen en de toegang tot de coaching en/of Proyalz Vip en/of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Proyalz waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

4. Proyalz is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere coaching momenten in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de coaching bedoeld is